مهارت های زندگی

لطفاً با توجه به محدوده سنی خود یکی از گزینه های زیر را انتخاب کرده و به سوالات طرح شده پاسخ دهید.