درباره ما

این مجموعه با بیش از یک دهه تجربه آموزشی ، پژوهشی و مشاوره راه اندازی شده و بخشی از منافع حاصل از آن برای حمایت از کودکان بی سرپرست اختصاص داده شده است. مجموعه حاضر نتیجه تلاش دو ساله تیم روانشناسی، نرم افزار و مدیریت می باشد که با بهینه کاوی الگوهای موفق جهانی و بهره گیری از آزمون های استانداردی که مطابق شرایط فرهنگی کشور هنجاریابی شده، تدوین گردیده است. نتیجه حاصل از تحلیل آزمون در قالب کتابی با عنوان و محتوای اختصاصی هر دانش آموز تهیه می گردد که همچون مشاوری دلسوز و خبره ، همراهی مهربان برای خانواده ها ، دانش آموزان و مربیان می باشد.