استعدادیابی

پرسشنامه حاضر به منظور استعداديابي، راهنماي شغلي و تحصيلي دانش آموزان تهيه گرديده است و نتايج آن مي تواند نقش بسزايي در فرايند تربيت آنها و ترسيم آينده مطلوب شغلي ايفا نمايد.

خواهشمند است با دقت و صداقت به سوالات مطرح شده پاسخ دهيد تا نتايج تحليل آن كه در قالب كتاب 100 صفحه اي تقديم حضورتان مي گردد مطابق با واقعيت ها تنظيم شده و راهگشاي مشكلات آموزشي و تربيتي در طي دوران تحصيلي و شغلي واقع شود.

** توجه1: اگر چنانچه دانش آموز نتواند به هر دليلي پرسشنامه حاضر را تكميل نمايد اين كار مي تواند توسط والدين(پدر يا مادر) و يا مربي ايشان كه شناخت بيشتري نسبت به رفتار وي دارند تكميل شود. بدين منظور والدين يا مربيان مي توانند “پرسشنامه والدين” يا “پرسشنامه مربي يا معلم” در زير اين صفحه را تكميل نمايند.

** توجه2: توصيه مي شود دانش آموزان بالاي 15 سال خودشان به سوالات مطرح شده پاسخ دهند و قسمت “پرسشنامه دانش آموز” را تكميل نمايند.

** توجه3: حتما بايستي سوالات را تا انتها پاسخ دهيد و در آخر پرسشنامه بر روي دكمه “ارسال” كليك نماييد تا پاسخ هاي شما با موفقيت در سامانه ثبت گردد.

** توجه4: كل مدت زمان پاسخگويي براي دانش آموزان 30 دقيقه و براي والدين و مربيان 20 دقيقه مي باشد.