پایش و بهبود مستمر قابلیت و شایستگی ها
راهی نوین در مسیر خودیابی و توسعه قابلیت های فردی


مهارت ها به عنوان ترکیبی از ویژگی های شخصیتی، رفتارها و نگرش های اجتماعی طبقه بندی می شوند که به افراد این امکان را می دهند تا خود را با محیط های مختلف وفق داده و به نتایج مثبت و موفقیت دست یابند.

Untitled 1

استعدادیابی، یافتن زمینه هایی است که فرد میتواند با صرف انرژی کمتر و در زمان کمتر ،آنرا کسب کرده و شکوفا نماید. در این قسمت  استعدادهای شغلی و تحصیلی شما بر اساس مدل دانشگاه هاروارد (HU) شناسایی شده و راهکارهای شکوفایی استعدادهای شما در زمینه تحصیلی و شغلی ارائه گردیده است.